Vecākiem par jauno mācību saturu

Izglītība mainās līdzi laikam – informācijas pieejamība un pārbagātība pieprasa jaunu pieeju un saturiskus papildinājumus. Tā ir dabiska izglītības sistēmas attīstība.

Pilnveidotā mācību pieeja paredz, ka skolēna mācīšanās rezultāts ir lietpratība (jeb kompetence), ko veido zināšanas, prasmes un vērtībās balstīti ieradumi. Jo svarīgi ir ne vien tas, ko cilvēks zina un prot, bet arī apzināta un ētiska savu zināšanu un prasmju izmantošana.

Kā vecāki var atbalstīt savu skolēnu un viņa mācīšanos?

  • Veidojiet pozitīvu attieksmi pret mācīšanos un skolu, iedrošiniet un atbalstiet jaunu zināšanu apguvē. Interesējieties par sava skolēna individuālo progresu. Uzturiet interesi nevis par vērtējumu, bet par mācīšanos, prasmēm, zināšanām, vērtībām.
  • Veidojiet konstruktīvas attiecības ar skolu, skolotājiem, citiem vecākiem. Sarunājieties, risiniet jautājumus, problēmas. Proaktīvi iesaistīties skolas dzīvē, apmeklēt vecāku sapulces un sarunāties.
  • Esiet klātesoši un atbalstoši ikdienā. Interesējieties un sarunājieties – par to, kas bērnam svarīgs, par skolā piedzīvoto, par izdošanos un grūtībām. Palīdziet izprast dažādu pušu viedokli.
  • Palīdziet kļūt patstāvīgākam, neatkarīgākam. Māciet, kā pašam plānot skolas un brīvo laiku, kā rast laiku hobijiem, draugiem. Palīdziet saprast, kā pārvarēt grūtības, trauksmi, neizdošanos.
  • Veidojiet konstruktīvas attiecības ar skolu un skolotājiem, jo tieši kopā rodams labākais veids skolēna atbalstam. Svarīgi neveidot nepatiku pret skolā notiekošo. Interesējaties vairāk kā tikai par atzīmēm - biežāk jautājiet, ko bērns iemācījies.

Buklets vecākiem par pilnveidoto mācību saturu un pieeju pamatizglītībā