Par valsts pārbaudes darbiem

2022./2023. mācību gadā, noslēdzoties jaunā mācību satura ieviešanai, 9. klasei gaidāmi jaunas formas valsts pārbaudes darbi. Lai eksāmeni būtu nokārtoti, skolēniem būs jāuzrāda vismaz 10% snieguma rezultāts.

9. klases skolēniem būs jākārto centralizētie eksāmeni:

  • svešvalodā - 24.05. pēc izglītojamā izvēles (angļu, vācu). 
  • latviešu valodā - 29.05.;
  • matemātikā - 06.06.; 

Krievu valodā, sākot ar 2022./2023. mācību gadu, eksāmenu nevarēs kārtot

Tiek plānots, ka 9. klases skolēniem būs jākārto jauns starpdisciplinārs diagnosticējošais (monitoringa) valsts pārbaudes darbs, kurā ietverts sociālās un pilsoniskās, dabaszinātņu un tehnoloģiju mācību jomu saturs. Plānotais norises laiks ir 2023. gada aprīļa pēdējā nedēļa. Vērtējums visos eksāmenos par vispārējās pamatizglītības ieguvi tiks izteikts procentos. 9. klases skolēni valsts pārbaudījumus kārtos maijā un jūnijā.